MENI

ŠKOLA ZAPADNE KABALE

ŠKOLA ZAPADNE KABALE
                                                               
Znanje Kabale je univerzalno. Kroz istoriju ezoteričari svih kontinenata su po ugledu na jevrejsku kabalu stvarali svoje Sisteme Kabale i svoje metode istraživanja Božanske stvarnosti i njenih nevidljivih slojeva. Najstariji i bazični tekst kabale je Sefer Jecirah, tzv. Knjiga formiranja. Njoj je pripisivano da potiče od najdrevnijih proroka, ali to za sada nije dokazano, i može se reći da je uobličena u 10. veku.

Rabi Akiba je u 10. veku izneo na svetlo dana prvu kratku knjigu, pisani dokument Sefer Jecirah – Knjigu formiranja. Sefer Jetsirah – Knjiga formiranja opisuje osnovnu strukturu onoga što danas zovemo Kabala, zatim stvaranje univerzuma kroz 22 otkrivenih staze (i 11 nevidljivih staza), 10 sefirota, i 22 hebrejska slova alef-bet-a.

Nešto kasnije u Francuskoj je nastala Knjiga Iluminacija - Bahir u 11. veku n.e.. U Španiji nešto kasnije praktikovao se Zohar. Progon Jevreja iz Španije 1492. doprinelo je da se klasična kabala raširi po celoj Evropi. Takođe, i Aron Ben Samuel stvorio je nemačku kabalu po ugledanju na Merkabu, naglašavajući magijske reči.

Paralelno sa jevrejskom, ili uprkos tome, razvijala se ono što danas zovemo Zapadna ili Hermetička Kabala, (Hermetička Qabalah, zatim Hrišćanska Kabbalah za razliku od Jevrejske: Kabbalah) Uopšte rečeno, Zapadna Kabala je ustvari Hrisćanska Kabala sa dodacima kao što su alhemija, tarot, magijske reči, astrologija, numerologija, notarikon, temura, itd, jer mogućnost dodavanja novih aspekata u Kabali je laka i neograničena. Zajedničko za sve Kabale je želja za mističnim iskustvom ponovnog sjedinjenja sa Bogom. što se postiže zfruženo kroz različite prakse poput: Meditacija, molitva, mantra, post i  Duhovnog Stila Života (Hermeticizam ili ezotericizam) i verovanja u Duh.

Kabala je ključ za kontroli najsuptilnijih snaga kosmosa i sopstvene psihe(makrokosmosa i mikrokosmosa), u postizanju istinskog mističnog iskustva u smislu jedinstva (unio mistiqa). Transcendentalno iskustvo leži iza granica racionalnog uma. Božansko je još više na lestvici duhovnog postignuća. U tom slislu Kabala sa svojim simbolima, glifovima i tehnikama je most između nepromenljive najviše stvarnosti (En Sof-a) i večno promenljive Prirode i njenih stanovnika(Fizičke i Astralne Stvarnosti), od kojih je čovek samo jedan tip stvorenog života. Povezivanje stvorenog (čoveka) sa nepromenljivim Stvoriteljem (jhvh) i Apsolutom (En-Sof) je cilj Kabalista, bilo jevrejskih, bilo Zapadnih (Hermetičkih) ili Hrišćanskih Kabalista. Božja suština AVR jevrejskih Kabalista ili LVX Hermetičkih Kabalista, se sukcesivno spušta kroz sefirote u 4 sveta, dok ne dođe do ljudske svesti (duše, uma ili Ruaha) i iluminira je, čime ona stiče moć da se vrati u prvobitno jedinstvo ili Jechidah, najviše ili Božanske duše.

Drvo života se manifestuje kroz (10) sefirota u 4 sveta ili dimenzije stvaranja:

Atcilut - Arhetipski, Božanski svet, svet emanacije, područje zračenja, izliv prvobitne reči
Berijah - Kreativni svet, svet Arhanđela, područje stvaranja
Jecirah - formativni svet, svet Anđela, područje oblikovanja, multiplikacije oblika
Asijah - manifestovani svet, svet čakri i nadija, fizičko (i niže astralno područje), svet formiranih supstanci i konačnih, prolaznih bića, kao i klifota, Iluzija stvarnosti-kosmička Maja.

Iza Ketera u svetu Atciluta nalaze se tri reda negativnog ili ne-stvorenog postojanja: ništa(kao teorijski preduslov), beskonačniapsolutno nestvoreni prostor ili beskonačno ništa i beskonačna svetlost. Velovi sadrže i skrivaju nemanifestovane aspekte sefirota, one koje ljudski um teško može da pojmi. Keter je nastao koncentracijom beskonačne svetlosti. On je prva saznatljiva tačka manifestacije. Atcilut pa i Berijah su iza ljudskog poimanja. Njihova struktura se naslućuje kroz izraz sefirota u nižim svetovima. Svet Jetsiraha i Azijaha su nesto bliži za razumevanje.

Drvo života opisuje silazak Božanskog u manifestovani svet. Drvo života sadrži tri stuba na kojima je postavljeno 10 sefirota. Leva strana drveta života - stub strogosti odgovara levoj strani mozga, Pingala. Desna strana drveta života - stub milosti preferira desnoj strani mozga, Ida. Kičmena moždina odgovara srednjem stubu drveta života - stubu ravnoteže, šušumni kanal. Drvo života je spiritualnije u svom gornjem delu. 22 staze koje sadrže 22 slova herbejskog alfabeta povezuju 10 sefirota. Svaki sefirot ima svoj broj i značenje.

Sefirot br.1 Keter je Kruna,
Sefirot br. 2 Čohmah je Mudrost,
Sefirot br. 3 Binah - Razumevanje,
Sefirot br. 4 Česed - Milost ili Veličanstvo,
Sefirot br.5 Geburah - Moć ili Pravda,
Sefirot br. 6 Tifaret - Lepota ili Ravnoteža,
Sefirot br. 7 Necač - Pobeda,
Sefirot br. 8 Hod - Sjaj,
Sefirot br. 9 Jesod - Temelj, Svod i
Sefirot br. 10 Malkut - Kraljevstvo.

Sefirot Daat - Znanje nema broj, nalazi se u ponoru između Čohmaha/Binaha i Česeda/Geburaha.

Svaka staza povezuje 2 sefirota, mada izgleda da se ponekad međusobno ukrštaju (samo u mističkom ili astralnom iskustvu). Staze Drveta Života predstavljaju naše kretanje iz jednog stanja u drugo. Staze su naši subjektivni doživljaji. U Kabali značajno mesto među stazama zauzimaju staze koje imaju tzv. majčinska slova, to su 3 horizontalne ravni na drvetu života: SHIN povezuje Čohmah i Binah, to je Ravan Vatre, i povezan je sa desnim stubom drveta života - glava. Ravan Vatre vlada svetlom na nebesima, sto uključuje konstelacije planeta i zvezda. ALEF povezuje Česed i Gevurah, to je Ravan Vazduha, povezan je sa centralnim stubom drveta života - pluća. Ravan Vazduha kontroliše kišu. MEM povezuje Necač sa Hodom, to je Ravan Vode, povezan je sa levim stubom drveta života - stomak. Ravan Vode je izvor godišnjih doba na svetu. Kako Zemlja rotira oko Sunca, vode Zemlje se menjaju.

Svakoj stazi odgovara jedna velika arkana, ključ ili tajna. Arkane predstavljaju kosmičke elemente, svaka od njih je mali svemir za sebe. Za razumevenje arkana je potrebna mentalna sposobnost koja je kadra da istovremeno razlikuje i poistovećuje naizgled nespojive koncepte. Nespojivost postoji samo u glavi onog koji je zamišlja. Kad se ovo shvati, postaje moguća inicijacija. Tada um sam sebe nadmašuje pomoću izmirenja suprotnosti.

Istinski smisao tarot karata je spoznaja univerzuma u svim njegovim složenostima i nivoima, i svaka karta Tarota je ključ ili sastojak (sveukupnosti) nevidljivog sveta.

Tarot karata ima ukupno 78, i to:
- 22 velike arkane koje su sastavni deo tj. mentalna projekcija staza drveta života, zatim
- 40 malih arkana koje predstavljaju četiri elementa projektovanih manifestovanih u svih 10 sefirota, a projektovanih u 4 ravni postojanja i
- 16 dvorskih karata, koje povezuju 4 elemenata projektovanih u 4 ravni postojanja, formulom jhvh.

Sefirot, Emanacija ili Sfera, (sud ili posuda tradicionalno) je simbol objektivnog stanja postojanja različitih sila ili esencija na različitim ravnima postojanja. Sefira, sf'ira ili cifra latinski znači broj. Brojevi su primitivni i najdrevniji oblici Arhetipa reda po Jungu. Oni su posrednici između ljudi i viših slojeva stvarnosti (tj. svesti), viših ili božanskih svetova.

Pomoću simbola i brojeva dolazimo u vezu sa nesvesnim. Dugotrajnim korišćenjem poznatog seta simbola, sile podsvesnog postaju organizovane i poznate, i kabalista stiče moć trajnog kontaktiranja najdubljih sila stvarnosti(makrokosmosa) kroz simbole svog nesvesnog (mikrokosmosa), i korišćenjem tih božanskih sila i sam postaje božanski, a svest postaje trajno prosvetljena i produhovljena najvišom stvarnošću (Bogom, Apsolutom).

Gradivo koje sledi raspoređeno je u više lekcija. Lekcije su sažete, jasne, sa dragocenim podacima i sintezom teorije u praktičnom radu.


UPIŠI DVOGODIŠNJU ŠKOLU KABALE


                        I STEPEN - Osnovi klasične Kabale

UVOD: Elementarni kurs je kreiran ne samo za potpune početnike u KABALI, već i za one koji već imaju neke osnovne pojmove o ovoj nauci, ali nisu sigurni u svoje znanje, ili žele da ga utvrde. Cilj kursa je da steknete ne samo Teorijsko znanje i suštinsko razumevanje simboličnog i mističnog jezika i simbola Kabale, već da steknete i veštine meditacijske tj. praktične Kabale i numeričke analize stvarnosti i njenih slojeva.

Sem ovoga, dobićete i osnovno znanje o Istoriji i poreklu Kabale i Kabalističke Meditacije, i istorijskom razvoju njenih tehnika i grana, a bićete i potpuno obučeni da analizirate svoju fizičku, psihičku i duhovnu stvarnost, metodama tradicionalne ali pre svega moderne Kabale.

Prolaskom kroz I STEPEN Kursa Zapadne Kabale, detaljnim upoznavanjem sa kabalističkim mišljenjem, jezikom, i simbolima, a naročito: analizom osnovnog glifa Drveta Života, i njegovih podformula i superstruktura (geometrijskih i mističkih), student je spreman na sledeći nivo analize i prakse Kabale, a to su napredne tehnike Kabalističke Meditacije, određivanje svog mesta u Kosmosu i Društvu u odnosu na Božansku Volju i Reč(Logos), i nalaženje Božanskog puta i Vrhovne Stvarnosti, metodama Praktične i Mističke Kabale. 

1. NIVO – OSNOVI KLASIČNE KABALE - KABALISTIČKA DOGMA

Cilj kursa je da postavi solidne osnove o osnovnim pojmovima i principima Kabale, objasni osnovnu statičku i dinamičku strukturu glifa Drveta Života (njegova 4 sloja, tj. projekciju u 4 ravni postojanja), i obuči studenta za osnovne tipove Kabalističkih Meditacija i Kabalističkih numeričko-mističnih analiza tzv. egzegeze ili mističke analize pojmova. Poseban naglasak je na Hebrejskom Alefbetu, i njegovim korespodencijama na Drvetu Života, tzv. Stazama ili Ključevima(u Tarotu recimo), ali i vezu brojeva sa 10 osnovnih sefirota koji line Glif Drveta Života. Obradiće se i osnovne srednjevekovne škole Kabale, i njene preživele varijante.

2. NIVO – MODERNA ZAPADNA KABALA

Na ovom nivou istražiće se, koji su procesi doveli do stvaranja Renesansne ili Hrišćanske Kabale poput Kabale Marselia Fičina, Kormelijusa Agripe i konačno Džona Dija, koja je bila polazna tačka svih duhovnih škola i pravaca tog vremena i to ne samo u religiji i misticizmu, već i u umetnosti, književnosti, poeziji i recimo filozofiji. U ovoj fazi razvoja,, Zapadna Kabala se trajno povezala sa tri glavne grane Hermeticizma, a to su Astrologija, Tarot i Alhemija, i nastavlja da se dalje razvija u tom neraskidivom obliku sve do pojave Moderne Kabale, ili tačnije Modernih Zapadnih Kabala. U to vreme i Jevrejska Kabala doživljava duboke podele, stagnaciju alii razvoj tzv. masijanske Kabale, i u tom obliku ostaje do danas, zadržavajući tradicionalne i dogmatske metode korišćenja Kabale, tako da se danas dosta razlikuju od Zapadne ili Evropske Kabale. Na kraju u XX veku pratimo odvajanje od hrišćanske Kabale, i stvaranje nekih novih i neobičnih pravaca, kje pratze stvaranje novih i mističnih redova kojima je Kabala osnovna praksa i mapa stvarnosti i slojeva svesti.

3. NIVO – KABALISTIČKA ASTROLOGIJA & ALHEMIJA

Na ovom nivou će se detaljno objasniti integracija Astrologije i Alhemije sa Kabalom, ali i integracija Alhemije sa Kabalističkom Teurgijom i ono što se zove Rozenkrojcerska,  Adeptska ili Anđeoska (enohijanska) Kabala i simbolizam

4. NIVO – KABALISTIČKI TAROT


              II STEPEN - PRAKTIČNA KABALA

Kurs kreće odmah po završetku Teorijske (dogmatske) Kabale


          III STEPEN - VIZIONARSKA KABALA

KURS KABALISTIČKE MEDITACIJE

U izradi...                                          

Naruči Dopisni kurs Kabale po neverovatno povoljnoj ceni :  4.000 din umesto 10.000 din po nivou. Možete naručiti osnovni ili napredni nivo uplatom na priznanicu (naručiti telefonom 060/7671174, i dobićete uputstva za uplatu preko priznanice).

 • Lekcije se šalju jednom nedeljno, na kraju nedelje ili po dogovoru
 • Na kraju svake lekcije dobijate i test sa pitanjima kako bi mogli da utvrdite svoje znanje
 • Po završetku kursa se organizuje polaganje ispita
 • Prijavljivanje na kurs na 060 767 11 74 ili 060 7671173 ili SMS, ili na e-mail jovanboj@yahoo.com

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija