MENI

ŠKOLA ZAPADNE KABALE

       ŠKOLA ZAPADNE KABALE

                                                               

                                                                                                                

Znanje kabale je moćno. Kroz vekove ezoteristi svih naroda su po ugledanju na jevrejsku kabalu stvarali svoje sisteme kabale. Najstariji i osnovni tekst kabale je Sefer Jetsirah, tzv. Knjiga formiranja. Postoji verovanje da jevrejski misticizam potiče još od vremena Avrama i da se znanje Sefer Jetsirah-a prenosilo usmenim putem sa kolena na koleno.

Rabi Akibi u 10. veku izneo je na svetlo dana prvu kratku knjigu, pisani dokument Sefer Jetsirah – Knjigu formiranja. Sefer Jetsirah – Knjiga formiranja opisuje osnovnu strukturu kabale, zatim stvaranje univerzuma kroz 22 skrivene staze, 10 sefirota, 22 hebrejska slova alef-bet-a.

U Francuskoj nastala je Knjiga Iluminacija - Bahir u 11. veku n.e.. U Španiji nešto kasnije praktikovao se Zohar. Proterivanje Jevreja iz Španije 1492. doprinelo je da se klasična kabala raširi po celoj Evropi. Aronom Ben Samuel stvorio je nemačku kabalu po ugledanju na Merkabah, naglašavajući magijske reči.

Uopšte rečeno, zapadna kabala je ustvari hrisćanska kabala sa dodacima kao što su alhemija, tarot, magijske reči, astrologija, numerologija, notarikon, temurah, itd, jer mogućnost dodavanja novih aspekata u kabali je laka i neograničena. Zajedničko za sve kabale je želja za mističnim iskustvom ponovnog sjedinjenja sa Bogom. Meditacija, molitva, molitva za druge, mantra, post i ispravno življenje su način za postizanje tog cilja.

Kabala je ključ ka kontroli suptilnih snaga u postizanju istinskog mističnog iskustva u smislu jedinstva. Transcendentalno iskustvo leži iza granica racionalnog čak i iracionalnog uma. Božansko je još više na lestvici duhovnog postignuća. Svoje iskustvo ispričati drugima je teško izvodljivo. To iskustvo se može preneti samo Božanskim sredstvima komunikacije koja leže iznad ili iza drveta života, zato su viši sefiroti slabo pojmljivi.

Drvo života se izražava kroz sefirote u 4 sveta:

Atcilut- arhetipski, Božanski svet, svet emanacije, područje zračenja
Beriah- kreativni svet, svet Arhanđela, područje stvaranja
Jetsirah- formativni svet, svet Anđela, područje oblikovanja
Azijah- manifestovani svet, svet čakri i nadija, fizičko područje

Iza Ketera u svetu Atciluta nalaze se tri reda negativnog postojanja: ništa, beskonačno ništa i beskonačna svetlost. Velovi sadrže i skrivaju nemanifestovane aspekte sefirota, one koje ljudski um teško može da pojmi. Keter je nastao koncentracijom beskonačne svetlosti. On je prva saznatljiva tačka manifestacije. Atcilut pa i Berijah su iza ljudskog poimanja. Njihova struktura se naslućuje kroz izraz sefirota u nižim svetovima. Svet Jetsiraha i Azijaha su nesto bliži za razumevanje.

Drvo života opisuje silazak Božanskog u manifestovani svet. Drvo života sadrži tri stuba na kojima je postavljeno 10 sefirota. Leva strana drveta života - stub strogosti odgovara levoj strani mozga, Pingala. Desna strana drveta života - stub milosti preferira desnoj strani mozga, Ida. Kičmena moždina odgovara srednjem stubu drveta života - stubu ravnoteže, šušumni kanal. Drvo života je spiritualnije u svom gornjem delu. 22 staze koje sadrže 22 slova herbejskog alfabeta povezuju 10 sefirota. Svaki sefirot ima svoj broj i značenje.

Sefirot br.1 Keter je Misao,
Sefirot br. 2 Čohmah je Mudrost,
Sefirot br. 3 Binah - razumevanje,
Sefirot br. 4 Česed - milost,
Sefirot br.5 Gevurah - moć,
Sefirot br. 6 Tifaret - slava,
Sefirot br. 7 Necač - pobeda,
Sefirot br. 8 Hod - poistovećivanje sa Bogom,
Sefirot br. 9 Jesod - temelj i
Sefirot br. 10 Malkut - kraljevstvo.

Sefirot Daat - znanje nema broj, nalazi se u ponoru između Čohmaha - Binaha i Česeda - Gevuraha.

Svaka staza povezuje 2 sefirota. Staze drveta života predstavljaju naše kretanje iz jednog stanja u drugo. Staze su naši subjektivni doživljaji. U Kabali značajno mesto među stazama zauzimaju staze koje imaju tzv. majčinska slova, to su 3 horizontalne ravni na drvetu života: SHIN povezuje Čohmah i Binah, to je Ravan Vatre, i povezan je sa desnim stubom drveta života - glava. Ravan Vatre vlada svetlom na nebesima, sto uključuje konstelacije planeta i zvezda. ALEF povezuje Česed i Gevurah, to je Ravan Vazduha, povezan je sa centralnim stubom drveta života - pluća. Ravan Vazduha kontroliše kišu. MEM povezuje Necač sa Hodom, to je Ravan Vode, povezan je sa levim stubom drveta života - stomak. Ravan Vode je izvor godišnjih doba na svetu. Kako Zemlja rotira oko Sunca, vode Zemlje se menjaju.

Svakoj stazi odgovara jedna velika arkana, ključ ili tajna. Arkane predstavljaju kosmičke elemente, svaka od njih je mali svemir za sebe. Za razumevenje arkana je potrebna mentalna sposobnost koja je kadra da istovremeno razlikuje i poistovećuje naizgled nespojive koncepte. Nespojivost postoji samo u glavi onog koji je zamišlja. Kad se ovo shvati, postaje moguća inicijacija. Tada um sam sebe nadmašuje pomoću izmirenja suprotnosti.

Istinski smisao tarot karata je spoznaja univerzuma, svaka karta tarota je ključ nevidljivog sveta. Tarot karata ima ukupno 78, i to: 22 velike arkane koje su sastavni deo staza drveta života, zatim 40 malih arkana koje predstavljaju četiri elementa raspoređena u sefirote i 16 dvorskih karata, koje takođe prirpadaju sefirotima. Sefirot, emanacija ili sfera je simbol objektivnog stanja. Sefirot je broj. Brojevi su primitivni oblici arhetipova. Oni su posrednici između ljudi i viših slojeva, viših svetova. Broj je naziv za tajni zakon. Simbol je tehnička pomoć. Simbol je intuitivna ideja. Simbol pretvara psihičku energiju nižeg u više oblike. Znamo da logika ego svesti ne dopire do podsvesti, do nesvesnog. Simbolička slika može imati poznate elemente ali iza celine stoji skriveno, nešto što ne možemo protumačiti. To nešto je suprotno značenje. To je tajna. Nesvesni deo naše ličnosti razume simbole. Simbolom se najbolje izražava tek naslućeni nesvesni sadržaj. Simbolički proces je nesvestan. Doživljava se u slikama, tj. poruke dobijamo u obliku slika. Bez simbola ne možemo stupiti u vezu sa nesvesnim. Može se reći da je simbol srednji put na kome se suprotnosti sjedinjuju za nova kretanja.

Gradivo koje sledi raspoređeno je u više lekcija. Lekcije su sažete, jasne, sa dragocenim podacima i poentom na praktičnom radu.


UPIŠI DVOGODIŠNJU ŠKOLU ASTROLOGIJE

I STEPEN - Osnovi klasične Kabale

UVOD: Elementarni kurs je kreiran ne samo za potpune početnike u astrologiji, već i za one koji već imaju neke osnovne pojmove o ovoj nauci, ali nisu sigurni u svoje znanje, ili žele da ga utvrde. Cilj kursa je da steknete znanje i suštinsko razumevanje simboličnog jezika astrologije, i steknete veštine analize i sinteze horoskopa, I ono što se danas zove interpretacija natalne karte, ili karte za trenutak rođenja. Sem ovoga, dobićete i osnovno znanje o Istoriji i poreklu Astrologije, i istorijskom razvoju njenih tehnika i grana, a bićete i potpuno obučeni da natalnu kartu iscrtate i analitički (tabelarno) i grafički(kosmogram), uz pomoć bazičnog astronomskog i matematičkog znanja.

Prolaskom kroz I STEPEN Analize Natalnog Horoskopa i detaljnim upoznavanjem sa astrološkim mišljenjem, jezikom, i simbolima, a naročito: analizom solarnog, lunarnog i ascedentnog znaka, pa i stelijuma, naglašenih ili odsustvujudih elemenata(tonova), pečata i podpečata, mundane orijentacije planeta, određivanje jačine, dostojanstava i vladarstava planeta, prepoznavanje ponavljajudih kodova, takođe analizi i sintezi položaja planeta u znacima, kudama i aspektima, student je spreman na slededi nivo analize, a to su napredne tehnike Natalne Astrologije, kao što su Karmička, Medicinska i Stelarna analiza, odnosno Karmička, Medicinska i Stelarna Astrologija.

1. NIVO – OSNOVI KLASIČNE KABALE - KABALISTIČKA DOGMA

Cilj kursa je da postavi solidne osnove o osnovnim pojmovima i principima astrologije, objasni osnovnu statičku i dinamičku strukturu kosmograma (njegova 4 sloja): zodijačke znake, kuće i uglove, planete i fiksne zvezde; i objasni razliku natalne astrologije od njenih ostalih grana i manifestacija tj. utvrdi njenu specifičnost. Polaznik će biti detaljno upoznat sa osnovnim tehnikama preliminarne analize natala, ili ono što se vidi na prvi pogled, (razna toniranja, ravnoteža elemenata, orijentacija na karti, odsustvo elemenata i kvaliteta, itd.) ali će steći i početne osnove o naprednim tehnikama sinteze, kao što su određivanje koda, prepoznavanje obrazaca, razumevanje konfiguracija i složenih aspekata i oktava, i teorijski i kroz brojne primere.

2. NIVO – MODERNA ZAPADNA KABALA

Cilj ovog nivoa kursa je da se nauče osnovna znanja o psihološkim aspektima natalnog hooskopa, kao što su Personologija (uticaj Sunčevog znaka, Ascedenta i Meseca), Karakterologija tj. utvrđivanje bazičnih crta ličnosti, talenata i sposobnosti (položaj planeta u znacima i međusobnim aspektima), i daje uvod u Astrologiju Transpersonalnih planeta, tj. mogućnost funkcionisanja planeta (delova svesti) na višim oktavama i energijama i izvlačenje maksimuma iz natalnog horoskopa.

3. NIVO – KABALISTIČKA ASTROLOGIJA I KABALISTIČKI TAROT

Predmet ovog nivoa je odrediti osnovne obrasce sudbine u kojima će se aktivirati esencijalne snage planeta(planete u kućama), i steći uvod u kom pravcu horoskop naginje da ispoljava svoje osnovne energije (signifikatori i dispozitori). Takođe kroz sintetsku analizu aspekata neke planete(planetarnih promisora i dispozitora kuća) odrediti da li će ostvarenje sudbine i životnih ciljeva biti uspešno ili neuspešno, kao i njihov intenzitet i dinamiku. Glavni cilj ovog nivoa analize, je osposobiti studente da pokušaju da sami protumače sve delove natalnog horoskopa, ali bez zanemarivanje Celine Natalne Karte. Studenti se dakle ohrabruju da sintetski finalizuju sve delove horoskopa, ali pre svega na osnovu svog razumevanja i svog stila, koji bi trebalo postupno da  razviju uz što veći broj praktičnih primera, i istraživačkih postupaka pa i korišćenjem dodatnih tehnika analize za koje smatraju da bi mogli bolje koristiti u natalu.

II STEPEN - PRAKTIČNA KABALA

                                          

Na II STEPENU, Natalni horoskop se tumači i poima na mnogo višem nivou. Prvo se određuje da li NATAL ima neka ograničenja ili probleme, tj. da li možda natalni horoskop naginje karmičkom, stelarnom ili medicinskom OGRANIČENJU, tj. da li u NATALU postoji značajan upliv retrogradnih planeta(karmičkih dugova) ili karmičkih planeta (Saturn i Mesec-nosioci karme), fiksnih zvezda (nepromenljivih delida sudbine-FATUM), ili jakih problematičnih KONFIGURACIJA ili aspekata planeta koje mogu dovesti do težih fizičkih ili psihičkih BOLESTI.

4. NIVO – Sinteza horoskopa i Stelarna Astrologija
Cilj ovog nivoa je da osposobi studenta Astrologije da sintetiše pojedine celine natalnog horoskopa, kao pitanja pojedinih kuća, pitanja vezanih za pojedine planete, a detaljno de će se izučiti i neka pitanja vezana za pojedinosti iz života, , ili sudbine, koje mogu zahvatati i nekoliko kuća, planeta, te dispozitora i promisora. Student se takođe osposobljava da tumači sva pitanja natalne karte iz celine Horoskopa, tj. holistički, a ne više samo analitički, kao da su pitanja izdvojena iz Natalne karte. Posebno de se obraditi sinteze polariteta Sunce-Mesec, sinteze Sunce-Ascedent, i sinteza Ascedent-i njegov signifikator u kudama. Posebno de se dati uvod u Finaliziranje astrološke sinteze obradanjem pažnje na uticaj glavnih fiksnih zvezda na planete i uglove, i koliki može biti njihov uticaj na sudbinu, neke talente i karakter.

Takođe, na ovom kursu se krede i sa elementarnim oblicima Prediktivne Astrologije, kao što su Tranziti i Primarne Direkcije, tj. sa pomeranjem NATALA u vremenu, ili aktiviranjem natalnih energija, talenata i delova sudbine i karaktera.


Naruči Dopisni kurs Kabale po neverovatno povoljnoj ceni :  4.000 din umesto 10.000 din po nivou. Možete naručiti osnovni ili napredni nivo uplatom na priznanicu (naručiti telefonom 060/7671174, i dobićete uputstva za uplatu preko priznanice).
 • Lekcije se šalju jednom nedeljno, na kraju nedelje ili po dogovoru
 • Na kraju svake lekcije dobijate i test sa pitanjima kako bi mogli da utvrdite svoje znanje
 • Po završetku kursa se organizuje polaganje ispita
 • Prijavljivanje na kurs na 060 767 11 74 ili 060 7671173 ili SMS, ili na e-mail jovanboj@yahoo.com

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija